A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

Szerzői útmutató

Studia Litteraria

 

I. A kézirat formai elvárásai

A kéziratokat Word-formátumban, 12-es (lábjegyzet 10-es) betűmérettel kérjük, Times New Roman betűtípussal.

 

II. Terjedelem

A Studiában közölt tanulmányok maximális terjedelme 50.000 karakter (lábjegyzetekkel, szóközökkel). Kivételes esetben ennél nagyobb terjedelmű írások megjelentetésére is van lehetőség, a szakmai és a felelős szerkesztővel történő egyeztetés alapján.

 

III. Absztrakt

A kézirat mellé kérjük a tanulmány angol nyelvű összefoglalóját is. Az absztrakt terjedelme ne haladja meg a maximális (szóközökkel) 1200 kararaktert. Az absztrakt tartalmazza a tanulmány angol nyelvű címét is.

 

IV. Leadási határidő: …………………………………………………..

 

V. Lábjegyzetelés

A folyóiratban az ItK címleírási és jegyzetelési útmutatóját követjük

(Forrás: Kecskeméti Gábor, Az Irodalomtörténeti Közlemények címleírási és jegyzetelési alapelvei, ItK, 1997/1-2, melléklet)

 

Általános alapelvek:

1. minden szakirodalmi vagy forráshivatkozás egyetlen mondatot alkot, ahol minden tag vesszővel van egymástól elválasztva.

2. a mondaton belül pont csak rövidítések után lehet, tehát a sorszámnévi értelmű címleíró elemeket is csak vessző követi.

3. A szerző (szerkesztő, fordító) családneve kiskapitálissal szerepel.

 

1. MONOGRÁFIÁK:

Bitskey István, Humanista erudíció és barokk világkép: Pázmány Péter prédikációi, Bp., Akadémiai, 1979, 22–29.

 

2. SZÖVEGKIADÁSOK:

Janus Pannonius: Tanulmányok, szerk. Kardos Tibor, V. Kovács Sándor, Bp., Akadémiai, 1975.

Érzelmes históriák, szerk., utószó Lőkös István, Bp., Magvető, 1982.

 

3. TANULMÁNYKÖTETBEN MEGJELENT TANULMÁNYOK

3/1. EGY SZERZŐS KÖTET ESETÉBEN:

Klaniczay Tibor, Egyetem és politika a magyar középkorban = K. T., Pallas magyar ivadékai, Bp., Szépirodalmi, 1985, 76.

 

3/2. TÖBBSZERZŐS KÖTET ESETÉBEN:

Pirnát Antal, A kelet-közép-európai antitrinitarizmus fejlődésének vázlata az 1570-es évek elejéig = Irodalom és ideológia a 16–17. században, szerk. Varjas Béla, Bp., Akadémiai, 1987, 9–59.

Kai Erikson, Notes on Trauma and Community = Trauma: Explorations in Memory, ed. Cathy Caruth, Baltimore – London, The Johns Hopkins University Press, 1995, 185.

 

4. PERIODIKÁBAN KÖZÖLT TANULMÁNYOK:

Klaniczay Tibor, Nicasius Ellebodius és poétikája, ItK, 1971/1, 24–34.

 

5. Fordítás:

(Ebben az esetben mindig kérjük a fordító nevét is! Külföldi szerző nevének rögzítése: keresztnév majd családnév.)

Paul Ricoeur, A rossz: kihívás a filozófia és a teológia számára, ford. Lőrinszky Ildikó = P. R., Válogatott irodalomelméleti tanulmányok, Bp., Osiris, 1999, 114.

 

6. VISSZAUTALÁSOK:

a) Ha egy korábbi jegyzetben említett műre hivatkozunk, akkor a szerző családnevét írjuk ki, a címet pedig a kurzivált i. m. rövidítéssel helyettesítjük:

Klaniczay, i. m., 24.

 

b) Ha az illető szerzőnek korábban már több művét is idéztük, az i. m. rövidítés előtt a szóban forgó mű címének első szavát (szavait) is meg kell adnunk.

Klaniczay, Nicasius Ellebodius, i. m., 24.

 

c) Ha a közvetlenül megelőzőleg említett lelőhelyre (folyóiratra vagy kötetre) utalunk, akkor az Uo. rövidítést használjuk; szedése kurzív. Közötte és a lapszám között vessző áll: Uo., 13–14.

Ha ugyanarra az oldalra történik utalás a következő lábjegyzetben, akkor csak az Uo. formulát használjuk.

 

Példa a visszahivatkozásokra:

9 Dominick LaCapra, Trauma, hiány, veszteség, ford. Gyimesi Júlia, Café Bábel, 2006/2, 92.

22 LaCapra, i. m., 93.

23 Uo., 96.

24 Uo.

 

7. Internetes hivakozások

a hivatkozott adatok (szerző, tanulmány címe, megjelenés) feltüntetése után megadjuk a linket, végül zárójelben az utolsó letöltés idejét, ebben a formában:

Kosztolányi Dezső, Ének néma mankókról: Szász Menyhért háborús versei, Nyugat, 1915/15. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00179/05686.htm (Letöltés ideje: 2015. május 2.)

 

 

VI. Idegen nyelvű szövegrészek idézése

1. szakirodalmi munkák idézete esetében csak a magyar fordítást közöljük

2. szépirodalmi szövegeknél szerepelhet az eredeti nyelvű változat, de ez esetben is kérjük a magyar fordítást, vagy a főszövegben, vagy a lábjegyzetben.

3. a szépirodalmi művek eredeti címei után zárójelben közöljük a cím magyar fordítását