A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

2012/3-4 Protestáns mártirológia a kora újkorban Teljes szám letöltéseElőszó

A kötet szerkesztői
Szerkesztői előszó

TANULMÁNYOK

Tóth Zsombor
Kálvinizmus és politikai (ön)reprezentáció a kora újkorban
Megjegyzések a magyar patriotizmus eszmetörténetéhez

Csorba Dávid
Kora újkori kálvinista mártírműfajok magyar földön

Fabiny Tibor
John Frith (1503–1533) vitája és mártíromsága

Ács Pál
Sztárai Mihály különös mártíromsága − a Cranmerus Tamás című Foxius-parafrázis tükrében

Őze Sándor
A mártíromság és a katonai hivatástudat a 16. századi Magyarországon

P. Vásárhelyi Judit
Szenci Molnár Albert meg nem valósult Martyrologium-fordítása

László Anikó
Mártírok királysága (Alsted és a millenarizmus)

Győri L. János
Apológia és mártírium a kora újkori református gondolkodásban
(Szöllősi Mihály elfeledett Martyrium historicuma 1666-ból)

Pénzes Tiborc Szabolcs
„Hogy a’ Posteritas meg-tudgya, kicsoda [...] Idvezült Czeglédi István”
Köleséri Sámuel és az első református vértanú

Imre Mihály
Consolatio és reprezentáció – mártírok vigasztalása Zürichben

Mikó Gyula
A mártírium toposza a Felvinczi Sándor halálára íródott prédikációkban és epigrammákban

Fazakas Gergely Tamás
Árvaság és mártírium
A gyámoltalan özvegy mint a református egyház metaforája a 17–18. században

Oláh Róbert
A Parisi lakodalom (1572)
Egy 18. századi elbeszélés a Szent Bertalan-éjről

Voigt Vilmos
Historia Ecclesiae Evangelicae [...] tredecim oppidis Scepusii (1830)
Munyay Antal Lajos munkája a szepesi evangélikusok történetéről

Kutatástörténeti áttekintések

D. Tóth Judit
A kora keresztény mártíromság kérdései Boudewijn Dehandschutter kutatásainak tükrében

Imre Mihály
Utószó
Recepció- és kutatástörténeti specimen