A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

2013/3-4 Prózai kegyességi műfajok a kora újkorban Teljes szám letöltéseElőszó

Imre Mihály
Szerkesztői előszó

Prédikációirodalom

Kecskeméti Gábor
A kora újkori magyarországi prédikációirodalom kutatásának eredményei és jövőbeni irányai

Madas Edit
Latin nyelvű forrásszövegek műfaji átalakulása a magyar nyelvű kódexirodalomban
(Hugo a Sancto Caro sermója az Érsekújvári Kódexben)

Bartók Zsófia Ágnes
Az Érdy-kódex De tempore részének exemplumai

Tóthné Radó Cecília
Roberto Caracciolo De laudibus sanctorum kötete egy magyar prédikátor kezében

Lengyel Réka
Petrarca De remediis utriusque fortunaejának recepciója a 16-18. századi magyarországi irodalomban

Nagy Levente
"Aluvó oláhok ébresztése"
Melius Juhász Péter egyik prédikációjának román és ruszin fordítása

Lovas Borbála
Másolási stratégiák Enyedi György prédikációjának hagyományozódásában

Gábor Csilla
"Nem ugy vagyone dolgunk mint a' Sidoknak?"
Nemzettörténet egy kéziratos prédikációgyűjteményben

Csorba Dávid
Komáromi Csipkés György, a "megtébolyodott Notarius"

Pafkó Tamás
Kettős metamorfózis
Hogyan alakul át Daniel Dyke kontemplatív prózája Nánási Lovász István prédikációgyűjteményévé?

Mikó Gyula
"Parcite autem obsecro Lampridio Vestro in Zabanio redivivo, Dynastae Spectatissimi..."
Apafi Mihály temetésének gyászbeszéde és a szász Zabanius Izsák latin orációja

Tóth Zsombor
Cserei hallgat... A kora újkori prédikáció befogadásának hermeneutikai és történeti antropológiai kérdései
A kora újkori prédikáció befogadásának hermeneutikai és történeti antropológiai kérdései

Restás Attila
"Inter idiotas et rusticanos"
Szövegalakítás és tanítás egy bölöni unitárius kéziratos prédikációkötetben

Tasi Réka
Prédikáció és imagináció
A látás interiorizálása és a képzelet feletti uralom

Győri L. János
Homiletikai hagyományok összegzése Nádudvari Péter prédikációiban

Hegedűs Béla
"Állat-béli által-változás"
A 18. századi protestáns-katolikus eucharisztia-vita ismeretelméleti vonatkozásai

Hajtman Kornél
"Emez igen tótos"
Pázmány Péter prédikációinak szlovák fordítása

Hargittay Emil
Pázmány prédikációk felhasználása Lochner János 18.század végi kéziratgyűjteményében

Csehy Zoltán
,
Polgár Anikó
Krisztus és Tritonia Pallas
Ányos Pál tartományi rendfőnök választás alkalmából írt oratiója

Imádság- és meditációirodalom

Fazakas Gergely Tamás
A kora újkori magyarországi imádság- és meditációirodalom kutatásának legújabb eredményei és tendenciái

Móré Tünde
Elemelkedés, hitvita, káté Károlyi Péter Az halalrol, fel tamadasrol es az örök eletröl című munkájában

Balázs Mihály
Néhány megjegyzés Heltai imádságos könyvének utóéletéről

Pesti Brigitta
"Az igaz apostoli vallás bőkezű gyámoli"
A magyar nyelvű kegyességi irodalom mecenatúrája a 17. században első felében

Knapp Éva
"Ex mellifluis verbis"
Martin von Cochem (Linius, 1634-1712) imádságoskönyve magyarul (1681)

Kónya Franciska
"Ezek a' practikák, és módok igen nagyra becsültetnek..."
Műfajkeveredés Tarnóczi István jezsuita elmélkedésgyűjteményeiben

Bán Izabella
Gondolatok az általános és a társulati imakönyvek kapcsolatáról

Imre Mihály
Johann Gerhard 18.századi hazai recepciójának néhány jellemzője